Hizmet Standartlarımız

SIRA NO

HİZMETİN ADI

İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)

1

Evlat Edinme İlk Başvuru

 

1-Dilekçe
2-Meslek elemanı ile birlikte doldurulacak olan fotoğraflı İlk Başvuru Formu doldurulmaktadır

 

1 Saat

2

Evlat Edinme Başvuru Formunun Doldurulmasından Sonraki Süreç

 

1-Öğrenim durumunu gösterir belge,
2-Sağlık Kurulu Raporu (Devlet veya Ünv. Hastanesi)

1 Ay

3

Evlat Edinmede Sıraya Alma ve Bekleme Süresi

 

Yukarıdaki belgeler teslim edildikten ve uygunluğu kabul edildikten sonra yapılan sosyal incelemenin de olumlu olması halinde aile/kişi başvuru tarihi esas olmak üzere sıraya alınır

2 Yıl

4

Evlat Edinme İzleme ve Mahkeme Süreci

 

Sırası gelen aile ya da kişi geçici bakım sözleşmesi imzalayarak çocuğu teslim alır. Çocuk evlat edindirilmek üzere 1 yıl süre ile aile yanına yerleştirilir. Aile 3 aylık dönemler halinde periyodik olarak izlenir ve sosyal çalışmacı tarafından raporlaştırılır. Bir yılın sonunda aile mahkeme sürecini başlatmak üzere yönlendirilir.

1.5 Yıl

5

Evlat Edinme Sonlandırma

 

1-Çocuğun yeni nüfus cüzdanı fotokopisi
2-Kesinleşmiş aile mahkemesi evlat edinme kararı

 

 

1Ay

6

Koruyucu Aile Hizmetleri

 

1-Dilekçe
2-Meslek elemanı ile birlikte . fotoğraflı İlk Başvuru Formu doldurulmaktadır.

 

1 Saat

7

Koruyucu Aile Hizmetleri İzleme Süreci

 

Çocuğun varsa öğrenim belgesi

Her yıl Eylül ayında

8

Korunmaya Muhtaç Çocuklar Müracaat-Değerlendirme

 
Dilekçe

 

10 İş Günü

 

9

İhbar Üzerine Korunmaya Muhtaç Çocuklar -Değerlendirme

 

İhbar eden kişinin ismi ve iletişim bilgileri (gizli tutulur)

1 Gün

10

Korunmaya Muhtaç Çocuklar Terk Bebek İşlemleri

 

1-Polis Merkezinde tutulan tutanaklar
2-Hastane raporu

 

Aynı gün

11

5395 Sayılı kanun gereği savcı talimatı alınan çocuk işlemleri

 

1-Polis Merkezinde tutulan tutanaklar
2-Adli Tabip Raporu
3-Savcı Talimatı
4-Görüşme Raporu

 

Aynı Gün

12

Mülteci Çocuk Kabul İşlemleri

 

1-Var ise Pasaport
2-Sığınmacı Belgesi
3-Sağlık Raporu (Bulaşıcı hastalık taşımadığına dair)
4-Gerekmesi halinde kemik yaşı tespit raporu

Aynı Gün

13

Özel Kreş ve Gündüz Bakımevlerine Ücretsiz Çocuk Yerleştirme İşlemleri

 

Dilekçe

 

10 İş Günü

14

Tutuklu ve Hükümlü Annelerin Çocuklarına Verilen Ücretsiz Bakım Hizmeti

 

Dilekçe veya cezaevinden alınan yazı

 

5 İş Günü

15

Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri/Çocuk Kulüpleri ilk başvuru ve yer görme

1-Dilekçe
2-Yapı kullanma izin belgesi

5 İş Günü

16

Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri/Çocuk Kulüpleri Kuruluş Açılış yetki belgesi işlemleri

 

1-Kurucudan istenen belgeler
2-Dilekçe
3-Sağlık raporu

3 İş Gün

17

Özel Kreş ve Gündüz Bakımevleri/Çocuk Kulüpleri Açılış izin belgesi (Ruhsat) işlemleri

 

1-Bina ile ilgili istenen uygunluk belgelerinin ( belediye, itfaiye. Bayındırlık, emniyet) tamamlanması
2-Kuruluşun tefrişinin sonuçlanması
3-Sorumlu müdür evraklarının il müdürlüğüne teslim edilmesi
4-Açılış izin belgesinin düzenlenmesi

10 İş Günü

18

İl/İlçe/Kuruluş Müdürlüklerine Yapılan Ekonomik Destek Başvurusu

 

Form Dilekçe

 

25 İş Günü

19

Kadın Konukevi İlk Başvuru

 

Form Dilekçe

 

Aynı Gün

20

Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılan Kadın Konukevlerinin Açılış İşlemleri

 

 Yöneticilerden aşağıdaki bilgi ve belgeler istenir.
 1) Form Dilekçe
 2) Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya idarece onaylı örneği,
 3) Kuruluş binasının iskân durumu hakkında ilgili belediyeden alınacak yapı kullanma izin belgesi ya da
Üniversitelerin ilgili bölümlerinden alınacak statik rapor,
4) Binanın tapu senedi veya kira sözleşmesi örneği,
5) Yangın güvenliği yönünden itfaiye müdürlüğünden alınacak rapor,

 

Evrakların il müdürlüğüne teslim edilmesinden itibaren 20 iş günü

21

Gerçek Kişiler Ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri İle Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Açılan Aile Danışma Merkezlerinin Açılış İşlemleri

 

1) İş Kanunu hükümlerine göre istihdam edilecek personel  için düzenlenmiş iş sözleşmesi,
 2)Merkez Müdürünün Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslının ibrazı ile İl veya İlçe Müdürlüğünce onaylı örneği,
 3) Aile Danışmanlığı Eğitim Belgesi,
4) Başvuru yapmaya yetkili olduğuna ilişkin belge, 
5) Belediye İmar Müdürlüğü’nden alınacak iskân raporu örneği ya da üniversitelerin ilgili bölümlerinden alınacak statik raporu örneği,
6) Merkezin tüm mekânlarını ve kullanım amaçlarını gösterir kroki,
7) Apartman veya toplu konut yöneticilerinden alınacak izin belgesi,
8) İç hizmet yönergesi,
9) Ticaret sicil gazetesi, vergi levhası ve  imza sirkülerinin birer örneği,

Evrakların il müdürlüğüne teslim edilmesinden itibaren 20 iş günü

22

Huzurevi Başvurularının alınması

 

1-Dilekçe,
2-Gelir durumunu gösterir belge örnekleri,
3-Sağlık raporu,

Evrakların tamamlanmasını müteakiben aynı günde

23

Huzurevi Başvurularının değerlendirilmesi ve sıraya alınması

( Belge İstenmemektedir)

10 iş günü

24

Özürlü Kimlik Kartı İlk Başvurusu

 

1-Sağlık Kurulu Raporu Aslı veya Onaylı Örneği
2-2 adet vesikalık fotoğraf

 

Aynı gün

25

Özürlü Kimlik Kartı teslim edilmesi

 

( Belge İstenmemektedir)

 

5 iş günü

26

Özel Huzurevi Açılışı başvuru İşlemleri

 

 Kurucu ve sorumlu müdür için;
1- Matbu başvuru dilekçesi  
2- Öğrenim durumunu gösterir belgenin aslı veya idarece onaylı örneği,
3- Sorumlu müdür ile kurucu arasında yapılacak iş sözleşmesi istenir.

 

Aynı gün

27

Özel Huzurevi Açılış İşlemleri

Kuruluş binası için;
 1) Yapı kullanma izin belgesi ya da üniversitelerin ilgili bölümlerinden alınacak statik rapor,
 2) Binanın tapu senedi veya kira sözleşmesi örneği,
 3) Yangın güvenliği yönünden itfaiye müdürlüğünden alınacak rapor,
 4) Kuruluşun özel bakım bölümü bulunması veya kuruluşun doğrudan bakımevi olarak hizmet vermesi durumunda il sağlık müdürlüğünden alınacak uygunluk raporu istenir.

Evrakların il müdürlüğüne teslim edilmesinden itibaren 10 iş günü

28

Korunmaya Muhtaç Özürlü İlk Başvurunun alınması

 

1-Matbu başvuru dilekçesi
2-Özürlü sağlık kurulu raporu,
3- Vasi ve izin yetki kararı.(Özür durumuna göre)
4- İki adet vesikalık fotoğraf,
5- Anne babanın boşanmış olması hâlinde, boşanmaya ilişkin mahkeme kararı,

 

 

Aynı gün

29

Korunmaya Muhtaç Özürlü başvurusunun incelenmesi ve tertibi için Bakanlığa gönderilmesi

(Belge İstenmemektedir)

10 iş günü

31

Özürlü Evde Bakım Başvurusunun heyetler tarafından incelemesinin tamamlanması ve onaylanması

( Belge İstenmemektedir)

 

 

45 iş günü

32

Özel Bakım Merkezleri Açılış Başvuru İşlemleri ve Yer Görme

 

 Kurucudan, 
1) Form Dilekçe
 2) En az ilkokul veya ilköğretim mezunu olduğuna dair belge,
 3) Ticaret sicil gazetesi, vergi levhası ve imza sirküleri,
 4)  Kişinin dernek veya vakıf olması hâlinde göstereceği temsilciden, dernek veya vakıf yönetim kurulu üyesi olduğunu ve tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir belge ve karar örneği, merkezin açılışının vakıf senedi/dernek tüzüğünde yer aldığını gösterir belge,
 5) SGK İlişiksizlik Belgesi 
 Sorumlu Müdürden istenecek belgeler
 1) Form Dilekçe
 2) Lisans eğitimine sahip olduğunu belgeleyen öğrenim belgesi,
 3) Sorumlu müdür ile kurucu arasında yapılacak iş sözleşmesi.

 

 

 

 

Beş İş Günü

33

Özel Bakım Merkezleri Açılış  İşlemleri

 

Merkez hizmet binası,
 1) Binanın tapu senedi veya kira kontratı örneği,
 2) Binanın belediye imar müdürlüğünden alınacak tasdikli yapı kullanma izin belgesi örneği ve binanın bütün bölümlerini gösterir tasdikli planı,
 3) Merkezin yerleşimini ve hizmet bölümlerini gösterir kroki,
 4) Tefrişten sonra merkezin hizmet bölümlerini, kullanım alanlarını, dış cephesini ve tabelasını gösteren kayıtlar. 
 5) Yangın güvenliği yönünden itfaiye müdürlüğünden alınacak rapor,
 6) Binanın trafik emniyetine uygun bir yerleşim alanında olduğuna dair il emniyet trafik şube müdürlüğünden alınacak rapor,
7) Binanın asayiş yönünden uygun bir yerleşim alanında olduğuna dair il emniyet müdürlüğünden alınacak rapor,
 Merkezde çalıştırılacak diğer personel için istenecek belgeler
1) Form Dilekçe
 2) Öğrenim durumunu gösterir belge,
 3) ) Kurucu ile personel arasında yapılacak iş sözleşmesi.

 

 

 

Evrakların il müdürlüğüne teslim edilmesinden itibaren 10 iş günü

34

Kuruluşları Ziyaret Başvurusu

 

Kuruluş Ziyaret Talep Formu

 

2 İş Günü

35

Kuruluşları Ziyaret onayının alınması(Valilik Onayına Sunulması gereken )

Belge İstenmemektedir

5 İş günü

36

Röportaj-Ses Görüntü kaydı alma-haber yapma talepleri

Form Dilekçe

10 iş günü

37

BİMER,Valilik Halk Günleri,Dilekçe Hakkının Kullanılması kapsamında yapılan başvurular.

 

Başvuru Formu

İl Müdürlüğü Görev alanında ise 15 iş günü, Diğer  Kurum ve kuruluşların hizmet alanı ile ilgili ise 30 İş günü

38

Gönüllü Çalışma,Etkinlik,Proje,Topluma Hizmet Uygulaması,Mesleki Uygulama Talepleri

 

1-Form Dilekçe
2-Etkinlik Talep Formu
3-Proje Metni
4-Mesleki Uygulama Talep Formu

 

15 İş Günü

39

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Kapsamında Yapılan Başvuruların Cevaplandırılması

 

Bilgi Edinme Başvuru Formu

 

İl Müdürlüğü Görev alanında ise 15  günü, Diğer  Kurum ve kuruluşların hizmet alanı ile ilgili ise 30 gün.

40

Demirbaş ve Sarf Malzemesi Alımları

 

Alıma ilişkin olarak idare tarafından düzenlenen idari şartnamede istenen belgeler.

3 İş Günü

41

Demirbaş ve Sarf Malzemesi Alımı Ödemelerinin Saymanlığa Bildirilmesi (Yüklenicinin taahhüdünü sözleşme ve eklerine uygun olarak yerine getirmesi koşuluyla)

 

1-Fatura
2-Vergi borcu yoktur yazısı
3-Yüklenicinin vergi borcunun olması halinde, hak edişten kesinti yapılması talebini, eğer borcu yok ise; hak ediş tutarının aktarılacağı bankayı, banka şubesini ve hesabına ait IBAN numarasını içeren dilekçe.

Not: Faturalarda banka hesap numarasının belirtilmesi gerekmektedir. Vergi borcu yoktur yazısı KDV dahil 2000 TL ve üzerindeki ödemelerde istenmektedir.

5 İş Günü

42

Hizmet Alımı Ödemelerinin Saymanlığa Bildirilmesi
(Yüklenicinin taahhüdünü sözleşme ve eklerine uygun olarak yerine getirmesi koşuluyla)

 

1.Fatura
2.Vergi borcu yoktur yazısı
3.Çalışanlara ait Maaş bordrosu (imzalı)
4.Çalışanlara ait maaşların banka hesaplarına yattığına dair banka dekontları,
5.Hizmetin gerçekleştiği aydan önceki aya ait SGK Tahakkuk fişi
 6.Hizmetin gerçekleştiği aydan bir önceki aya ait, Çalışanların sigorta primlerinin yattığına dair banka           dekontları,
7.Hizmetin gerçekleştiği aya ait SGK tahakkuk fişi (5510 sayılı yasaya göre yararlanılan prim indirim tutarını tespit edebilmek için gereklidir.),
8.Yüklenicinin vergi veya sigorta prim borcunun olması halinde, hak edişten kesinti yapılması talebini, eğer borcu yok ise; hak ediş tutarının aktarılacağı bankayı, banka şubesini ve hesabına ait IBAN numarasını içeren dilekçe.

Not: Faturalarda banka hesap numarasının belirtilmesi gerekmektedir. Vergi borcu yoktur yazısı KDV dahil 2000 TL ve üzerindeki ödemelerde istenmektedir.

5 İş Günü

43

Yaşlı Hizmet 
Merkezine 
Üye kabulü

  1-Dilekçe    
  2-İki re İki adet vesikalık fotoğraf,
 3-Sağlık Kurulu Raporu

20 İş Günü

44

Görme Engelliler
 Rehabilitasyon ve Eğitim Başvuruları

1-Dilekçe    
2-İki adet vesikalık fotoğraf
3-Özürlüler İçin Sağlık Kurulu Raporu
4-Akciğer Grafisi
5-Öğrenim Durumunu Gösterir Belge